Үйлчилгээний нөхцөл

 

Үйлчилгээний нөхцөл

Ерөнхий

pharmacymn.org нь ЭМ зүйн мэргэжлийн төгсөгчдийн холбоо ны танилцуулах систем бөгөөд энэхүү нөхцөл нь тухайн системээр дамжуулан агуулгыг унших эрхийг авах, худалдан авсан агуулгыг хэрэглэгчдэд уншуулахтай холбоотой харилцааг зохицуулна.

Сайт нь 16-с дээш насанд хүрсэн хүнд үйлчлэх ба, насанд хүрээгүй бол эцэг эхийн хамт үйлчлүүлнэ.

1. Бүртгэлийн зарчим

Хэрэглэгч нь pharmacymn.org- сайтын үйлчилгээг авахаар бүртгүүлэхдээ facebook-ийн хаягаар нэвтрэх хэрэгтэй. Хэн нэгэн хэрэглэгчийн оруулсан мэдээлэл ямар нэгэн байдлаар худал, буруу агуулгатай байвал pharmacymn.org сайт тухайн хэрэглэгчийн бүртгэлийг хасах түүнд цаашид үйлчилгээ үзүүлэхээc татгалзах эрхтэй.

2. Хэрэглэгчийн бүртгэл түүний аюулгүй байдал

Та pharmacymn.org сайтад бүртгүүлснээр өөрийн сонгосон давхардаагүй хэрэглэгчийн дугаар үүсгэнэ.

Хэрэв та facebook-ийн эрхээр нэвтэрч байгаа бол таны facebook-д бүртгэлтэй имэйл хаяг болон хэрэглэгчийн нэрийг хэрэглэгчийн бүртгэл болгон бүртгэж авах бөгөөд зөвхөн таныг таних зорилгоор санд хадгалах болно.

pharmacymn.org  нь хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг хуульд болон facebook ийн хэрэглэгчийн нууцлалын бодлогод зааснаас бусад тохиолдол задруулахгүй байх үүрэгтэй.

Та pharmacymn.org-ээр үйлчлүүлж байх явцад SSL буюу өндөр нууцлалтайгаар мэдээлэл дамжуулах технологийг ашиглах боломжтой тул сүлжээгээр таны мэдээлэл аюулгүй дамжуулагдан мэдээллийн баазад хадгалагдах болно.

Хэн нэгэн танд мэдэгдэлгүйгээр таны бүртгэлийг хэрэглэсэн сэжиг илэрвэл pharmacymn.org сайтын техникийн албанд яаралтай мэдэгдэнэ үү!

3.Хэрэглэгчийн хариуцлага

pharmacymn.org нь хэрэглэгчийн буруутай үйлдэлд хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд тухайн хэрэглэгч гуравдагч этгээд болон pharmacymn.org сүлжээнд учруулсан хохирлыг зохих хууль дүрмийн дагуу барагдуулах үүрэгтэй.

pharmacymn.org-ийн хэрэглэгч нь гуравдагч этгээдийн эрх ашгийг зөрчсөн үйлдэл гаргасан тохиолдолд pharmacymn.org нь тухайн үйлдлийг таслан зогсоох эрхтэй хэдий ч энэ нь заавал гүйцэтгэх үүрэг биш болно.

4. сайтын хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдэд дараах зүйлсийг хориглоно.

Улс төрийн сурталчилгаа хийх,

Бусдыг айлган сүрдүүлэх,

Гэмт хэргийн үйлдлийг дэмжих,

Бусдын нэр хүнд, хувийн нууцад халдах,

Ялгаварлан гадуурхах, дайрч доромжлох,

Хувийн болон албаны нууц баримтыг олонд дэлгэх,

Бусад ААН-ийн оноосон нэр, барааны тэмдгээр бүртгүүлсэн нэрийг хуурамчаар ашиглах

Зохиогчийн эрх зөрчих,

Зөвшөөрөгдөөгүй зар сурталчилгааны зорилгоор их хэмжээний Спам илгээх,

Бусдад хохирол үзүүлэх зорилгоор вирус болон бусад хортой кодыг илгээх,

Санаатай болон санамсаргүйгээр бүхий л төрлийн хууль дүрмийг зөрчих зэрэг нь хориотой!

Эдгээр болон хуульд харшлах бусад нөхцөлд pharmacymn.org сайт нь тухайн гишүүний эрхийг хасах, үйлчилгээ үзүүлэхээ зогсоох эрхтэй төдийгүй тэрхүү хэрэглэгчтэй холбоотой мэдээллийг хуулийн байгууллагын зүгээс шаардсан тохиолдолд холбогдох байгууллагад мэдүүлэх эрхтэй.

5. Үйлчилгээнд өөрчлөлт оруулах

pharmacymn.org нь үзүүлж байгаа үйлчилгээгээ сайжруулах зорилгоор бүхэлд нь буюу хэсэгчилэн өөрчлөхдөө анхааруулга өгөхгүй байж болно.

6. Холбоос болон сурталчилгаа

pharmacymn.org сайтын үйлчилгээгээр үйлчлүүлэх явцад pharmacymn.org түншүүдийн төлбөрт сурталчилгаанд энэхүү үйлчилгээний нөхцөл хамаарахгүй бөгөөд тухайн сурталчилагч болон хэрэглэгчийн хоорондох харилцаанд pharmacymn.org хариуцлага хүлээхгүй. Мөн pharmacymn.org үйлчилгээг хэрэглэх явцад болон бусад байдлаар хэрэглэгчийн олж авсан холбоосуудад бид ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй.

7. Сайтын өмчлөгчийн эрх

pharmacymn.org-ний үйлчилгээнд зориулан хэрэглэгдэж байгаа программ хангамж худалдааны тэмдэг, эмблем, лого бусад холбогдох баримтууд нь зохиогчийн эрхийн болон холбогдох хууль тогтоомжоор хамгаалагдсан бөгөөд ашиг олох зорилгоор зөвшөөрөлгүй хуулбарлан ашиглах хориотой.

Эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг ямар нэгэн байдлаар зөрчсөн тохиолдол илэрвэл info@acyy.me хаягаар болон 88001760 тоот утсанд яаралтай мэдэгдэнэ үү

8. Facebook дата ашиглах болон устгах тухай
Та Facebook аккаунт аа ашиглан нэвтрэсэн нөхцөлд таны Имэйл хаяг болон олон нийтэд нээлттэй байгаа Facebook нэр болон зургийг ашиглана.
Дээрх Facebook-с татаж авсан мэдээллээр таныг захиалга хийхэд имэйл илгээхэд ашиглана.
Хэрэв та Acyy.me сайтын Аккаунт аа устгуулахыг хүсвэл info@acyy.me имэйлээр өөрийн имэйл хаягаас хүсэлт өгснөөр бид таны захиалгын болон бусад мэдээллийг устгах болно